joi, 19 martie 2009

Psalmul 50

Traducerea Cornilescu

Un psalm al lui Asaf.

1. Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul, vorbeste
şi cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.

2. Din Sion, care este întruparea frumuseţei desăvârşite,
de acolo străluceşte Dumnezeu.

3. Dumnezeul nostru vine şi nu tace.
Înaintea Lui merge un foc mistuitor şi împrejurul Lui o furtună puternică.

4. El strigă spre ceruri sus şi spre pământ, ca să judece pe poporul Său:

5. "Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei,
care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!"

6. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă.

7. Ascultă, poporul Meu şi voi vorbi; ascultă Israele,
şi te voi înştiinţa. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.

8. Nu pentru jertfele tale te mustru:
căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea Mea.

9. Nu voi lua tauri din casa ta, nici ţapi din staulele tale.

10. Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor,
toate fiarele munţilor cu miile lor.

11. Eu cunosc toate păsările de pe munţi
şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu.

12. Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,
căci a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea.

13. Oare mănânc Eu carnea taurilor? Oare beau Eu sângele ţapilor?

14. Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri
şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt.

15. Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iat tu Mă vei proslăvi!

16. Dumnezeu zice însă celui rău:
"Ce tot înşiri tu legile Mele şi ai în gură legământul Meu,

17. când tu urăşti mustrările şi arunci cuvintele Mele înapoia ta?

18. Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el şi te însoţeşti cu preacurvarii.

19. Dai drumul gurii la rău şi limba ta urzeşte vicleşuguri.

20. Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, cleveteşti pe fiul mamei tale.

21 Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine.
Dar te voi mustra şi îţi voi pune totul sub ochi!

22. Luaţi seama dar, voi care uitaţi pe Dumnezeu,
ca nu cumva să vă sfâşii şi să nu fie nimeni să vă scape."

23. Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte
şi celui ce veghează asupra căii lui,
aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

Amin!